EAS Starditoetus

TaruMaja Concept OÜ kasutab oma eesmärkide elluviimiseks muuhulgas ka algselt EAS ja hiljem Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt pakutava Starditoetuse abi. Starditoetuse raames läbiviidava projekti käigus planeerib TaruMaja Concept OÜ käivitada puidust väikeehitiste tootmise, luua turunduslikel eesmärkidel toodetest erinevas suuruses maketid, valmistada erinevaid turundusmaterjale, luua toimiv kahekeelne veebileht ja pikemas perspektiivis luua vähemalt 2 uut töökohta.

Starditoetuse meede on loodud toetamaks arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu. Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv. Aastaks 2023 on kõikide projektide peale kokku loodud 1000 uut töökohta. Starditoetuse pakkujaks on Euroopa Regionaalarengu Fond, toetusmeetme kogueelarve on 8 100 000 EUR. Starditoetuse maksimaalne summa projekti kohta on 15 000 EUR. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetuse raames toetatavad tegevused on:

  • Materiaalse põhivara soetamine. Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.
  • Transport, seadistamine ja paigaldus. Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud transpordi, paigaldamise ja seadistamise kuludeks.
  • Turundus. Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimiseks. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük. Ei saa toetada jooksvaid turunduskulusid.
  • Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, juurutamiseks või arendamiseks (va kontoritarkvara). Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.
  • Personalikulud. Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.